نمایش 1 - 2 از 2
پایگاه خبری گرو: 30نفر از بانوان بیسواد و کم سواد روستای شعبان نهاوند قرآن را فراگرفتند. 01/16/1393 - 09:33
پایگاه خبری گرو : فرماندار شهرستان نهاوند با حضور در منزل 4 شهید روستاهای شعبان و جهان آباد با خانواده های این شهیدان دیدار کرد 11/13/1392 - 09:28
اشتراک در روستای شعبان