شهبازی با بیان اینکه توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در راستای جذب جوانان وظیفه همگانی است، گفت: تعدد فضاهای ورزشی و فرهنگی و تفریحی با کاهش آسیب های اجتماعی و معضلاتی همچون اعتیاد رابطه مستقیم دارد لذا بر اساس وعده های داده شده توسعه اماکن ورزشی شهرستان در دستور کار قرار دارد.