نمایش 1 - 1 از 1
"سید ناصرمحمودی" به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان همدان منصوب شد. 06/19/1393 - 09:06
اشتراک در مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان منصوب شد