نمایش 1 - 1 از 1
پایگاه خبری گرو: فرماندار نهاوند گفت: به علت نداشتن سرمایه درگردش و افزایش حامل های انرژی واحدهای تولیدی نهاوند با ۲۰درصد ظرفیت خود کار می کنند. 02/11/1393 - 09:05
اشتراک در واحدهای تولیدی نهاوند با ۲۰درصد ظرفیت خود کار می کنند