نمایش 81 - 81 از 81
به گزارش سایت گرو : این کاروان سومین گروه از دانش آموزان دختر دوره متوسطه هستند که صبح امروز با ظرفیت پنج دستگاه اتوبوس همراه با مربیان و راویان به سرزمین های نور و ایثار و شهادت اعزام شدند. 08/24/1391 - 05:43

صفحه‌ها

اشتراک در سپاه نهاوند